Livscykelanalys: En biljett till en hållbar framtid

18 mars 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Livscykelanalys är ett kraftfullt verktyg för att bedöma den totala miljöpåverkan av en produkt eller tjänst från vaggan till graven. Det innebär att man tittar på hela produkten eller tjänstens livscykel, från utvinningen av råmaterial, genom produktion och användning, till avfallshantering, inklusive återvinning och slutlig bortskaffande. Livscykelanalys hjälper organisationer att identifiera var de kan göra förändringar för att minska sin miljöpåverkan, vilket är kritiskt i en tid där klimatförändringen är en av de största utmaningarna vi står inför.

Vad innebär livscykelanalys?

Livscykelanalys (LCA) är en metodologi för att utvärdera miljömässiga effekter associerade med alla stadier av en produkts liv från råvaruutvinning genom materialbearbetning, tillverkning, distribution, användning, reparation och underhåll, och slutligen återvinning eller avfallshantering. LCA kan tillämpas på enkla produkter, som en pappersmugg, till mer komplexa system, som ett helt bolag eller en stads infrastruktur. Syftet med livscykelanalys är att ge en fullständig bild av miljöpåverkningar och att identifiera möjligheter för förbättring. Det gör att företag kan fatta välgrundade beslut som stödjer hållbar utveckling och som är ekonomiskt fördelaktiga. Livscykelanalys används också för att skapa miljömärkningar, utveckla hållbarhetsstrategier och för policyutformning inom olika branscher.

livscykelanalys

Stadierna i en livscykelanalys

En fullständig LCA innehåller fyra huvudstadier – mål- och räckviddsdefinition, inventering, påverkansutvärdering och tolkning. Varje steg bygger på den föregående och kräver noggrann datainsamling och analys.

Mål- och räckviddsdefinition

Det första steget är att definiera syftet med analysen samt dess omfattning. Här bestämmer man vilken produkt eller tjänst som ska analyseras, vilka processer som ska inkluderas och vilken tidsperiod som är relevant. Det är även här man avgör vilka miljöpåverkansparametrar som ska utvärderas.

Inventering

Inventeringsfasen innebär att samla in data om alla energier och material som används, samt alla utsläpp till luft, vatten och mark för de processer som är inkluderade i analysen. Detta steg kan vara mycket tidskrävande och kräver tillgång till detaljerad och tillförlitlig data.

Påverkansutvärdering

I det tredje steget bedöms de miljöeffekter som identifierats i inventeringsfasen. Det inkluderar effekter som global uppvärmning, ozonnedbrytning, luft- och vattenförorening, toxicitet och uttömning av naturresurser. Detta steg innebär också att kvantifiera de potentiella miljöpåverkan.

Tolkning

Det sista steget är att analysera och tolka resultaten från inventeringsfasen och påverkansutvärderingen. Här dras slutsatser om produktens eller tjänstens hela livscykel och identifiering av möjliga förbättringsåtgärder.

Användning av livscykelanalys i hållbarhetsarbete

Livscykelanalys är en central komponent i hållbarhetsarbetet för många organisationer. Den bidrar med vetenskapligt underlag för att guida beslutsfattande och utformningen av strategier för att minimera miljöpåverkan. Genom att använda LCA kan företag identifiera de delar av sin produktionskedja som har störst miljöpåverkan och därigenom rikta sina förbättringsinsatser på rätt sätt. Detta kan även vara avgörande när man vill kommunicera med kunder och intressenter om produkters och tjänsters hållbarhet.

Fler nyheter

18 januari 2024

Fakta om Merkurius

13 januari 2024

Fakta om Saturnus